دسته :
اخبار

گزارش روز پایانی هفته استارتاپ تهران ۲۰۱۸


تکپین – آخرين روز هفته استارتاپ ها با عنوان ريورس استارت، در سالن همايش فجر دانشگاه اميركبير برگزار شد.

در اولين روز اين رويداد چالش هايی توسط دو شركت بيمه رازی و داده ورزی سداد مطرح شد و شركت كنندگانی كه برای آن ها راه حل يا ايده ای داشتند، مي توانستند امروز آن را ارائه دهند.

در مجموع ١٠ ارائه داشتيم، طی مدت مشخصی افراد ايده ی خود را مطرح كردند و به طور مستقيم با نمايندگان شركت ها پرسش و پاسخی داشتند.
در آخر نمايندگان نظر خود را درباره ی ارائه ها به اشتراک گذاشتند و با راهنمايی و جهت دهی به ارائه دهندگان، خواستار تعمق بيشتر در چالش ها شدند.

اشتراک گذاری :

پست های مشابه